Trang ĐỔI MẬT KHẨU và LẤY LẠI MẬT KHẨU account domain FIS
Tên đăng nhập: Ví dụ: tungnt77
Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới:
Nếu bạn không nhớ mật khẩu, vui lòng Click -->!

Một mật khẩu (password) mạnh phải thỏa mãn :

- Dài từ 9 ký tự trở lên.

- Thỏa mãn các điều kiện dưới:

- Đổi mật khẩu ít nhất 3 tháng 1 lần

- Mật khẩu không được có phần trùng với account

- Mật khẩu mới không được trùng với 2 lần mật khẩu gần nhất

- Ví dụ: mật khẩu mạnh : Fis@vn123 hoặc fisLangHa!123

 
Xây dựng và phát triển bởi Ban Công Nghệ Thông Tin - FIS